Ing. Alexander Lieskovský
autorizovaný stavebný inžinier

Kukučínova 23
040 01, Košice

tel/fax: 055/ 625 75 76
mobil: 0905 445 713
e-mail: lieskovsky@tepelprojekt.sk

Referencie

Rok 2003

Preložka primárneho rozvodu FNsP Košice, inv. FNsP Košice
Preložka primárneho horúcovodného rozvodu pre detskú onkológiu, úprava parného a kondenzátneho rozvodu.
Vyvíjač pary pre VKZ Čana, inv. VKZ Tajba Čana
Osadenie vyvíjača pary o výkone 600 kg/h pre granulátor krmnych zmesí s dodržaním teploty a suchosti pary.
Regulačné stanice teploty objektov v Ivanofrankovsku Ukrajina, inv. Johnson Controls
Návrh regulačných staníc 18 objektov centrálneho vykurovania z horúcovodného mestského zdroja so zriadením centrálneho velínu.
IMUNA PHARM Holding Šarišské Michaľany, inv. Imuna Pharm Holding
Štúdia decentrálnej teplofikácie areálu výrobného závodu s výrobou tepla vo forme pary, teplej vody a chladenia.
Plynová kotolňa ASKOTRUCK Košice, inv. Askotruck Hraničná 2, Košice
Plynová kotolňa pre administratívny objekt s kondenzačným režimom a prípravou TUV umiestnená v suteréne objektu.
Budova ALEIA Rozvojova ul. 8, Košice, inv. ALEIA Košice
Rekonštrukcia teplofikácie budovy s napojením na pôvodný rozvod, meraním jednotlivých vetiev, vzduchotechnika.
Termostatizácia objektov SOU strojárskeho Košice, inv. SOUS Strojárenská ul. Košice
Po rekonštrukcii odovzdávacej stanice je prevedené hydraulické zaregulovanie vykurovacieho rozvodu s termostatizáciou.
Kotolňa Detského domova a sociál. služieb Košice, inv. DDaSS Hurbanova 42. Košice
Kombinovaná teplovodná a parná kotolňa pre potreby objektu, decentrálny zdroj tepla pre ostatné objekty.
Kotolňa UB 300 VU Trebišov, inv. MO – SR
Rekonštrukcia kotolne o výkone 420 kW pre vojenské objekty areálu so spätným získavaním tepla.
Modernizácia kotolne DSS Michalovce, inv. DSS Michalovce
Modernizácia plynovej kotolne pre objekty domova sociálnych služieb s hydraulickým zaregulovaním vetiev vykurovania.
Plynová kotolňa Katasrálny úrad Južná tr. Košice, inv. Katastrálny úrad Košice
Nízkoteplotná kondenzačná kotolňa o výkone 1,2 MW s individuálnou reguláciou teploty jednotlivých vetiev a tlmením.